Podmínky ochrany osobních údajů

Směrnice o zpracování osobních údajů uživatelů

 

Webovou stránku www.trichom.cz provozuje

 

TRICHOM

Eva Procházková

sídlem Ostružnická 353/21, 779 00 Olomouc

identifikační číslo: 06654517

DIČ CZ6160011297 („provozovatel“).

 

Provozovatel všechny získané osobní a další údaje považuje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Každý zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý zákazník může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a dalších speciálních akcích pro zákazníky. Žádost o vymazání je možné zaslat na emailovou adresu: trichom.shop@gmail.com

  

 1. Provozovatel – správce osobních dat

TRICHOM

Eva Procházková

sídlem Ostružnická 353/21, 779 00 Olomouc,

identifikační číslo: 06654517, DIČ:

email: trichom.shop@gmail.com

tel.: 721 224 164

 

 1. Účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny

2.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje za následujícím účelem:

            2.1.1. uzavření kupní smlouvy, se kterou je spojen nákup zboží, které je předmětem koupě, kvalitní vybavení a doručení zásilky, jejímž obsahem je zakoupené zboží;

            2.1.2. poskytování veškeré péče o zákazníky (v některých případech může dojít k předání osobních          údajů třetímu subjektu (dopravce zboží, které je předmětem koupě);

            2.1.3. vedení uživatelského účtu na webové stránce www.trichom.cz, když zřízením             uživatelského účtu pro sebe zákazník zajišťuje praktické funkce, které jsou s tímto účtem spojeny

            2.1.4. ze zákonných důvodů, když provozovatel je povinen uchovávat dokumenty, které mohou obsahovat některé osobní údaje (např. faktury), přičemž zpracovatel se řídí obecnými právními          předpisy; nebo provozovatel potřebuje využít osobní údaje pro uplatnění svých práv a právních             nároků; nebo pro účely kontroly orgánů veřejné moci;

            2.1.5. marketingové účely:

 • zkvalitnění poskytování služeb – zkvalitnění provozovatelem poskytovaných služeb je hlavním marketingovým účelem, při kterém dochází ke zpracování osobních údajů;
 • soutěže – jedná se především o soutěže vyhlášené provozovatelem, při kterých je provozovatel nucen zpracovávat osobní údaje za účelem evidence účastníků soutěže a vyhlášení výsledků;
 • recenze, hodnocení zákazníků;
 • E-mailový marketing – po předchozím udělení souhlasu jsou zákazníkovi zasílána obchodní sdělení. Takto udělený souhlas může zákazník kdykoliv vzít zpět, s čímž je spojeno odhlášení se z odběru obchodních sdělení.

   

 1. Údaje

3.1. V intenci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a povinností stanovených zákonem jsou osobními údaji pro využití služeb provozovatele následující: 

 • jméno
 • příjmení
 • název
 • adresa trvalého bydliště/sídlo
 • fakturační/doručovací adresa
 • telefon
 • adresa elektronické pošty (email)
 • platební údaje
 • další údaje, které byly zákazníkem vyplněny v rámci vedení uživatelského účtu

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

4.1. Pro řádné plnění ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem je nezbytné zpracovávat osobní údaje. Jedná se především o údaje fakturační a doručovací.

4.2. V rámci právního důvodu – oprávněný zájem, může zpracovatel zákazníkovi zasílat e-mailové či SMS zprávy s obchodními sděleními ohledně stejných či obdobných produktů, o něž byl projeven zájem v momentě, kdy se zájemce stal zákazníkem provozovatele. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě tohoto právního důvodu, může proti tomuto zpracování zpracovatel vznést námitku prostřednictvím emailové adresy trichom.shop@gmail.com, případně se z odběru zasílání novinek a marketingových sdělení kdykoliv jednoduše odhlásit, a to stejným způsobem nebo skrze internetový odkaz umístěný na každém takovém marketingovém sdělení.

4.3. Pro zasílání marketingových sdělení je zákazník žádán o souhlas. Pokud se zákazník z odběru marketingových sdělení neodhlásil, může mu dle výše uvedeného zpracovatel zasílat vybraná obchodní sdělení. Odhlášení z odběru těchto sdělení však můžete provést jednoduše v nastavení uživatelského účtu nebo prostřednictvím emailové adresy trichom.shop@gmail.com. Taktéž v případě již uděleného souhlasu může zákazník tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

 1. Další (potenciální) příjemci osobních údajů

5.1. V některých případech, a to zejména za účelem řádného plnění smlouvy, mohou být osobní údaje zákazníka poskytnuty třetí osobě. Jedná se zejména o následující případy a následující osoby:

            5.1.1. Dopravce – za účelem doručování zboží v rámci plnění smlouvy.

            5.1.2. Platební brána a bankovní instituce – u vybraných způsobů plateb jsou platební údaje    přeneseny přímo na finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb, jakožto zabezpečené platební bráně.

            5.1.3. Jiné osoby – poskytovatelé služeb v rámci cílené reklamy, pojišťovny v případě pojistné            události, státní orgány v případě jejich vyžádání si na základě platného právního důvodu, apod.

            5.1.4. Sociální sítě – osobní údaje mohou být sdíleny na sociálních sítích (zejména Facebook či      Instagram, apod.) v rámci účasti na vyhlášených soutěžích, a to pouze s předchozím souhlasem zákazníka. Tento případ se nevztahuje se na situace, kdy zákazník, jakožto uživatel sociálních sítí, sdílel příspěvek, a dále situace obdobného typu.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

6.1. Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu – po dobu trvání účinků smluvních práv a povinností mezi provozovatelem a zákazníkem a dále po dobu nezbytnou k archivaci, a to nejdéle po dobu 5 let (se souhlasem zákazníka poté dalších 5 let). U každého účelu zpracování je definována doba zpracování osobního údaje a tato doba se může lišit podle účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje.

 

 1. Bezpečnost

7.1. Ochrana osobních údajů je pro zpracovatele prioritní skutečnost. Zpracovatel provedl přiměřená technická a organizační opatření vedoucí k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

  

 1. Cookies

8.1. Zpracovatel využívá na svých webových stránkách tzv. cookies. Cookies se rozumí krátké textové soubory, které jsou webovou stránkou ukládány do prohlížeče zákazníka. Tímto způsobem automaticky zaznamenávají informace o návštěvě zákazníka a dokáží tak od sebe odlišit, nikoliv však identifikovat, jednotlivé uživatele a přizpůsobit tak uživateli obsah dle jeho preferencí.

  

 1. Práva subjektů údajů

9.1. Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina. V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je provozovatel oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.