Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

TRICHOM

Eva Procházková,

sídlem Ostružnická 353/21, 779 00 Olomouc,

identifikační číslo: 06654517, DIČ CZ6160011297

která je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků; Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené; vznik oprávnění ke dni 5.12.2017, na dobu neurčitou

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách: www.trichom.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Hlavním účelem reklamačního řádu je stanovení, popis a způsoby postupu reklamace zboží, které je předmětem koupě, kupujícím.

1.2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem, jakož i s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.

1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout nezbytnou součinnost, která je potřebná pro vyřízení reklamace. V případě, kdy kupující neposkytne nezbytnou součinnost prodávajícímu, pak se lhůty pro vyřízení přiměřeně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 

  1. ZÁRUKA ZA JAKOST, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

2.1. Prodávající vystavuje ke každému zboží, které je předmětem koupě, doklad o záruce, který je představován dokladem o zakoupení zboží = fakturou.

2.2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží, které je předmětem koupě, kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je následující:

            2.2.1. nové (i rozbalené) zboží – 24 měsíců

            2.2.2. použité (prodávajícím výslovně označeno jako použité) zboží – 12 měsíců

2.4. U spotřebního zboží, které je předmětem koupě, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců. To platí pro případ, že na zboží, které je předmětem koupě není uvedeno datum spotřeby. V případě, kdy je uvedeno datum spotřeby se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží, které je předmětem koupě.

2.5. Pro kupujícího, který je v postavení podnikatele, může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

2.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, které je předmětem koupě, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené lhůtě.

2.7. Jakost při převzetí a odpovědnost prodávajícího je podrobně upravena v čl. 9 všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

2.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (to neplatí pro případ, kdy prodávající prokáže opak).

 

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ, VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto ujednáním není dotčena zákonný lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

3.2. Reklamaci může kupující uplatnit odesláním zboží, které je předmětem koupě, a to na adresu prodávajícího:

Eva Procházková / Trichom

Ostružnická 353/21

779 00 Olomouc

3.3. Reklamovaná zásilka dle čl. 3.2. reklamačního řádu musí obsahovat reklamované zboží (kompletní). Prodávající dále doporučuje, aby byl součástí reklamované zásilky rovněž doklad o zakoupení zboží (postačuje v kopii), a to za účelem identifikace a spárování objednávky. Dalším doporučeními k obsahu reklamované zásilky jsou zejména:

            3.3.1. jasný a srozumitelný popis vad zboží, které kupující vytýká

            3.3.2. kupujícím zvolený způsob vyřízení reklamace (např. výměna, dobropis, atd.)

            3.3.3. identifikace kupujícího (korespondenční adresa, telefonní číslo či emailová adresa)

3.4. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace kupujícím uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Toto potvrzení doručí kupujícímu na jeho emailovou adresu bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace kupujícím je písemné potvrzení předáno ihned. Prodávající upozorňuje, že písemné potvrzení o uplatnění reklamace slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, které je předmětem reklamace, a které kupující předal v rámci reklamace prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

3.5. Prodávající upozorňuje kupujícího, že když nedodá reklamované zboží řádně, tj. kompletní včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak za situace, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížená o cenu nedodaného zboží (či příslušenství).

3.6. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, (to neplatí pro případ, kdy k porušení dojde při obvyklém používání zboží, které je předmětem koupě).

3.7. Prodávající upozorňuje kupujícího, že záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

            3.7.1. mechanickým poškozením zboží

            3.7.2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí,           chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno

            3.7.3. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, které je předmětem koupě

            3.7.4. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží, které je předmětem koupě

            3.7.5. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

3.8. Omezení rozsahu uplatnění záruky dle čl. 3.7. reklamačního řádu neplatí v případech, kdy vlastnosti zboží, které je předmětem koupě, jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami či mezi kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty nebo kupujícím výslovně vymíněny nebo prodávajícím výslovně deklarovány.

3.9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že reklamace může být zamítnuta v případě, kdy zboží (nebo jeho část), které je předmětem reklamace, je znečištěné či nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky nezávadné a bezpečné předání zboží k řízení o reklamaci.

3.10. Zboží, které je předmětem reklamace je v rámci reklamačního řízení prodávajícím posuzováno pouze co do závady vytýkané kupujícím.

3.11. V případě, kdy je kupující v postavení spotřebitele, pak prodávající o reklamaci rozhodne obratem. Ve složitějších případech rozhodne prodávající do 3 pracovních dnů. Prodávající upozorňuje, že do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží, které je předmětem koupě. Reklamaci zboží včetně odstranění vad je prodávající povinen vyřídit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podání reklamace kupujícím. Uvedenou lhůtu je možné prodloužit, a to po výslovné dohodě s kupujícím, který je v postavení spotřebitele, nikoliv však na dobu neurčitou či nepřiměřeně dlouhou. V případě marného uplynutí lhůty se má za to, že vada na zboží, které je předmětem koupě, existovala a kupující, který je v postavení spotřebitele, má stejná práva a nároky, jako v případě vady neodstranitelné.

3.12. V případě, kdy je kupující v postavení podnikatele, pak prodávající o reklamaci rozhodne ve lhůtě 40 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podání reklamace kupujícím, který je v postavení podnikatele.

3.13. Prodávající po skončení reklamačního řízení vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.14. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako zásadně nejméně nezbytné. Především se jedná o poštovné na zaslání zboží, které je předmětem reklamace. Kupující musí prodávajícího k úhradě takto účelně vynaložených nákladů vyzvat bez zbytečného odkladu (nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění).

3.15. Kupující je povinen převzít výsledek reklamačního řízení (zboží, které je předmětem koupě a dokumentaci k reklamačnímu řízení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamačního řízení. Pro případ, kdy nebude výsledek reklamačního řízení kupujícím převzat v uvedené lhůtě, je prodávající oprávněn účtovat skladné za uložené zboží, které je předmětem reklamace, a to ve výši 50 Kč včetně DPH za každý den prodlení s převzetím zboží. Pro případ, kdy nebude výsledek reklamačního řízení kupujícím převzat ve lhůtě 6 kalendářních měsíců ode dne, kdy byl prodávajícím vyrozuměn o vyřízení reklamačního řízení, vyhrazuje si prodávající právo předmětné zboží prodat a výtěžek prodeje použít k úhradě dlužného skladného.

3.16. Je-li zboží, které je předmětem koupě, původu spotřebního, uplatňuje se životnost namísto záruky za jakost. Životnost musí být na zboží, které je předmětem koupě, uvedena. Právo kupujícího reklamovat zboží, které je předmětem koupě, v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží a nelze ji tak zaměňovat se životností zboží. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Práva kupujícího vyplývající z příslušných ustanovení právního řádu nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

4.2. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4.3. Reklamační řád je platný od 1. 7. 2021

4.4. Reklamační řád je k dispozici na webových stránkách prodejce: www.trichom.cz, jakož i v sídle prodejce na adrese Ostružnická 353/21, 779 00 Olomouc.